DENNE PERSONERNERKLÆRINGEN GJELDER FOR ALLE BESØKENDE FRA EU/EØS. DERSOM DU BEFINNER DEG UTENFOR EU/EØS, VENNLIGST KLIKK HER.

 

If you would prefer to read this notice in English please click here.

 

Mercer LLC og dets tilknyttede selskaper (vi) forplikter oss til å beskytte personvernet til våre klienter og brukere (du/din) som besøker vår nettside ("Siden"). Denne Personvernerklæringen gir informasjon til deg om måten vi samler personopplysninger på, bruksområdene for disse opplysningene og hvordan vi vil beskytte enhver personopplysning du velger å gi til oss direkte eller via denne Siden, eller via din arbeidsgiver eller fordelsprogramsponsor.

 

Det kan være at vi har eller samler inn ytterligere og andre personopplysninger om deg eller ditt selskap i samsvar med andre forhold som er underlagt andre erklæringer, avtaler og regler.

 

Denne Personvernerklæringen dekker følgende områder:


 

(1) Opplysninger vi samler inn om deg

 

Vi samler inn og behandler alle eller noen av de følgende personopplysningene om deg:

 

(a) Opplysninger som er gitt frivillig av deg:

 

Når du bruker denne Siden, kan du velge å gi oss opplysninger for å hjelpe oss med å betjene dine behov. For eksempel kan du gi oss e-postadressen din for å be om informasjon, eller du kan sende oss din e-postadresse så vi kan sende det materialet du har bedt om. Du kan også velge å søke på en jobb i Selskapet og sende en jobbsøknad via vår karriereside https://careers.mmc.com/. Alle personopplysninger du sender til oss vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt på karrieresiden eller i denne erklæringen.

 

(b) Vår korrespondanse

 

Dersom du kontakter oss, vil vi typisk føre oversikt over den korrespondansen.

 

    (c) Opplysninger mottatt i undersøkelser

 

Dersom vi ber deg om å gjennomføre undersøkelser som vi bruker til forskningsformål, vil vi samle inn opplysningene du har gitt i den foretatte undersøkelsen.

 

    (d) Nettside og kommunikasjonsbruk

 

Detaljer om ditt besøk på nettsiden og opplysninger som er samlet inn via informasjonskapsler og annen sporingsteknologi, herunder, men ikke begrenset til, din IP-adresse og domenenavn, din nettleserversjon og ditt operativsystem, trafikkdata, lokasjonsdata, nettlogger og annen kommunikasjonsinformasjon, og ressursene du oppnår tilgang til.

 

(2) Hvordan vi bruker dine personopplysninger

 

Denne delen angir formålene for hva vi bruker personopplysninger som vi samler inn til og, i samsvar med våre forpliktelser etter europeisk rett, identifiserer det "rettslige grunnlaget" vi legger til grunn for å behandle informasjonen.

 

Europeisk personvernlovgivning tillater selskaper kun å behandle personopplysninger når behandlingen er tillatt etter de spesifikke "rettslige grunnlagene" som er fastsatt i loven (fullstendig beskrivelse av hver av disse grunnlagene kan ses her).

 

Vennligst bemerk at i tillegg til opplysningene vi har angitt nedenfor, vil vi under enkelte omstendigheter også oppgi personopplysninger til tjenesteleverandører, kontrahenter, agenter og tilknyttede selskaper av Selskapet som utøver virksomhet som er beskrevet i denne erklæringen på våre vegne.

 

(a) For å kommunisere effektivt med deg og utøve vår virksomhet

 

For å utøve vår virksomhet, herunder å svare på dine henvendelser, for å kommunisere med deg på annen måte, eller å utføre våre forpliktelser som oppstår i forbindelse med eventuelle avtaler inngått mellom deg og oss, som under enkelte omstendigheter kan inkludere videresendelse av dine opplysninger til tredjepersoner slik som agenter eller kontrahenter eller til våre rådgivere (f.eks. juridiske, finansielle, forretnings- eller andre rådgivere).

 

Grunnlag for bruk: kontraktsutøvelse og legitime interesser (å gjøre det mulig for oss å overholde våre forpliktelser og yte våre tjenester til deg).

 

    (b) Å sende deg markedsføringsmateriale

 

Å gi deg oppdateringer og tilbud, dersom du har valgt å motta dette. Vi kan også bruke dine opplysninger til å markedsføre våre egne produkter og tjenester til deg per post, e-post, SMS, telefon og faks, og der det er lovpålagt vil vi be om ditt samtykke når vi innhenter dine opplysninger for å utføre slike typer markedsføring. Vi vil gi deg muligheten til å stoppe abonnementet eller velge bort videre kommunikasjon av elektronisk markedskommunikasjon som er sendt til deg eller du kan stanse det ved å kontakte oss som angitt nedenfor.

 

Grunnlag for bruk: samtykke og legitime interesser (å holde deg oppdatert med nyheter relatert til våre produkter og tjenester)

 

    (c) For forsknings- og utviklingsformål

 

For å analysere dine personopplysninger sammen med opplysninger fra andre klienter for  analyseformål, for å få ut rapporter og andre analyser for å bedre innsikt, forståelse og forbedre kvaliteten på og markedsføringen av Mercers råd, produkter og tjenester. Resultatet av slike analyser identifiserer ikke enkelte klienter eller individer.

 

Grunnlag for bruk: legitime interesser (for å tillate oss å forbedre våre tjenester)

 

    (d) Å kontrollere enkelte aktiviteter

 

Å kontrollere henvendelser og transaksjoner for å sikre kvalitet på tjenestene, etterlevelse av prosedyrer og å bekjempe svindel.

 

Grunnlag for bruk: rettslige forpliktelser, rettslige krav og legitime interesser (for å sikre kvaliteten og lovligheten av våre tjenester)

 

    (e) For å informere deg om endringer

 

For å varsle deg om endringer i våre tjenester og produkter

 

Grunnlag for bruk: legitime interesser (å varsle deg om endringer av våre tjenester)

 

    (f) For å sikre at innholdet på nettsiden er relevant

 

For å sikre at innholdet på våre nettsider vises på den mest effektive måten for deg og for din enhet, som kan innebære at vi videresender dine opplysninger til forretningspartnere, leverandører og/eller tjenesteytere.

 

Grunnlag for bruk: kontraktsutøvelse, legitime interesser (å tillate oss å gi deg innhold og tjenester på nettsidene)

 

    (g) Å reorganisere eller gjøre endringer i vår virksomhet

 

Dersom vi: (i) er gjenstand for forhandlinger om salg av vår virksomhet eller deler av den til en tredjepart; (ii) blir solgt til en tredjepart; eller (iii) gjennomgår en reorganisering, kan det hende vi behøver å overføre noen av eller alle dine personopplysninger til den aktuelle tredjeparten (eller dens rådgivere) som del av en eventuell "due diligence" prosess for det formål å analysere et eventuelt planlagt salg eller reorganisering. Vi kan også måtte overføre dine personopplysninger til den reorganiserte enheten eller tredjepart etter salget eller reorganiseringen slik at de kan bruke dette for de samme formålene som fremgår av denne erklæringen.

 

Grunnlag for bruk: legitime interesser (for å tillate oss å endre vår virksomhet)

 

    (h) I forbindelse med rettslige eller regulatoriske forpliktelser

 

Vi behandler dine personopplysninger for å overholde regulatoriske krav eller som del av vår dialog med relevante myndigheter, som kan inkludere å oppgi dine personopplysninger til tredjeparter, domstolene, andre relevante myndigheter og/eller politimyndigheter i forbindelse med undersøkelser, prosedyrer eller etterforskning foretatt av slike parter hvor som helst i verden eller hvor man er pålagt å gjøre dette. Der det er tillatt, vil vi rette slike forespørsler til deg eller varsle deg før vi svarer med mindre det å gjøre dette ville ha negativ påvirkning for å kunne forhindre eller oppdage en forbrytelse.

 

Grunnlag for bruk: rettslige forpliktelser, rettslige krav, legitime interesser (å samarbeide med politimyndigheter og tilsynsmyndigheter)

 

    (i) For svindel, anti-hvitvasking og sanksjonsscreening

 

Når vi etablerer eller opprettholder klientforhold for å kunne yte enkelte tjenester, behandler vi dine personopplysninger for å utføre kontroller i forbindelse med vårt arbeid for å forebygge svindel, anti-hvitvasking eller sanksjonsregelverket.

 

Grunnlag for bruk: rettslige forpliktelser

 

    (j) For å yte aktuartjenester

 

Mercer og våre Aktuarer behandler personopplysninger for å yte aktuartjenester, herunder verdivurderinger av våre klienters pensjonsordninger, foretar komplekse beregninger av individuelle pensjonsytelser, gir råd vedrørende forvaltningen av pensjonsforpliktelser, overholder lovpålagte plikter eller yter slike tjenester som etterspørres av kundene våre og det utføres av et medlem av Institute & Faculty of Actuaries, herunder enhver Aktuar.

 

Grunnlag for bruk: legitime interesser

 

(3) Hvordan vi beskytter din personlige informasjon

 

    (a) Sikkerhet via internett

 

Ingen dataoverføringer via Internett eller nettsiden kan garanteres å være sikker mot databrudd. Vi tar imidlertid kommersielt rimelige fysiske, elektroniske og prosessuelle forholdsregler for å sikre dine personopplysninger i samsvar med lovpålagte krav til personvern.

 

All informasjon du gir til oss blir lagret på en sikker server og aksesseres og brukes i henhold til vår sikkerhets-policyer og standarder. Der vi har gitt deg (eller der du har valgt) et passord som gir deg tilgang til enkelte deler av vår nettside, er du ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt og for å overholde andre eventuelle sikkerhetsprosedyrer som vi gir deg beskjed om. Vi ber deg om ikke å dele passordet med noen.

 

    (b) Eksport utenfor EØS

 

Det gis tilgang til dine personopplysninger til personell eller leverandører i, overført til, og/eller lagret på, en destinasjon utenfor landet der du befinner deg, og det landets personvernlovgivning kan være av en lavere standard enn den i ditt eget land. Vi vil, under enhver omstendighet, beskytte personlig informasjon slik som fastsatt i denne Personvernerklæringen.

 

Når vi overfører personopplysninger fra innsiden av det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS) til utenfor EØS, kreves det at vi tar enkelte skritt for å beskytte de aktuelle personopplysningene. Enkelte land utenfor EØS har vært godkjent av den Europeiske Kommisjonen for å gi hovedsakelig lik beskyttelse som EØS datavernlovgnivning og derfor behøves ingen ekstra beskyttelsestiltak for å eksportere personopplysninger til disse jurisdiksjonene. I land som ikke er gjenstand for denne godkjennelsen (se den fullstendige listen her http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), vil vi etablere rettslig grunnlag som rettferdiggjør slik overføring, slik som MMC Bindende Selskapsregler, mønster-avtaleklausuler eller annet rettslig grunnlag som er tillatt etter gjeldende rettslige krav.

 

Vennligst kontakt oss som angitt nedenfor dersom du ønsker å se en kopi av de enkelte beskyttelsestiltakene som gjelder for eksport av dine personopplysninger.

 

    (c) Lagringsbegrensning

Vi vil oppbevare dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for de behandlingsformål de ble innhentet for og andre lovlige tilknyttede formål (for eksempel der det kreves at vi oppbevarer personopplysninger lengre enn formålet som vi opprinnelig hentet dem inn for, for å overholde enkelte regulatoriske krav). Våre oppbevaringstider er basert på forretningsbehov og opplysningene dine som ikke lengre er nødvendig vil enten bli irreversibelt anonymisert (og de anonyme opplysningene beholdes) eller tilintetgjort på sikker måte.

 

(4) Dine rettigheter & kontakt oss

 

    (a) Markedsføring

 

Du har rett til å be oss om å ikke behandle dine personopplysninger for markedsføringsformål. Du kan til enhver tid utøve din rett ved å klikke på valget "avmeld" på enhver elektronisk markedskommunikasjon som er sendt til deg eller ved å kontakte oss som angitt nedenfor.

 

    (b) Oppdatering av Informasjon

 

Vi vil til enhver tid søke å holde dine personopplysninger oppdaterte og korrekte. For å hjelpe oss med dette, bør du gi oss beskjed om eventuelle endringer av personopplysningene du har gitt til oss ved å kontakte oss som angitt nedenfor.

 

    (c) Dine Rettigheter

 

Dersom du har spørsmål knyttet til vår bruk av dine personopplysninger, bør du kontakte oss som angitt nedenfor. Under visse forhold har du rett til å:

 • a) be om flere detaljer om vår bruk av dine opplysninger;
 • b) be oss om en kopi av opplysningene du har gitt til oss;
 • c) be oss om å oppdatere eventuelle feil i personopplysningene vi sitter på;
 • d) be oss slette eventuelle personopplysninger som vi ikke lenger har lovlig grunn til å bruke;
 • e) protestere mot behandling som Mercer begrunner med "legitime interesser" med mindre våre grunner for å påta oss den behandlinger oppveier eventuelle negative virkninger for dine personvernrettigheter;
 • f) motsette deg direkte markedsføring (herunder profilering for slike formål); og
 • g) be oss om å begrense vår bruk av dine opplysninger mens vi vurderer din henvendelse, 

 

og der behandling er basert på samtykke, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss på kontaktinformasjonen nedenfor eller som angitt da samtykke ble gitt.

 

Din utøvelse av disse rettighetene er underlagt visse unntak for å beskytte allmenne interesser (for eksempel forebygging eller oppklaring av lovbrudd) og våre interesser (for eksempel overholdelse av våre rettslige forpliktelser). Dersom du utøver noen av disse rettighetene vil vi sjekke din rett og i de fleste tilfeller svare innen en måned.

 

Dersom du ikke er fornøyd med vår bruk av dine personopplysninger eller vårt svar på utøvelsen av disse rettighetene, har du rett til å klage til datatilsynsmyndigheten i ditt land.

 

    (d) Kontakt oss

 

Avhengig av hvor du befinner deg, vil den "behandlingsanvarlige" for dine personopplysninger som behandles av oss etter denne Personvernerklæringen variere. Vennligst se her for en liste av hvilke konsernselskap som vil være databehandlere i hvilke land.

 

Dersom du har spørsmål knyttet til denne Personvernerklæringen, vennligst kontakt vår Sikkerhetsansvarlige på privacycoordinator@mercer.com.

 

(5) Hvordan vi bruker Informasjonskapsler

 

Vi bruker ulike verktøy for å fremme Nettstedbrukeropplevelsen og spore brukere av Siden, herunder informasjonskapsler og skjulte sporingsbilder. Informasjonskapsler er små biter av tekst som nettsiden legger på din datamaskin for å hjelpe å huske informasjon om ditt besøk. Skjulte sporingsbilder er liten grafikk med en unik identifikator som er usynlig innebygdt på nettsidene. Verken informasjonskapsler eller skjulte sporingsbilder kan lese data fra maskinvaren på din datamaskin eller innhente dine personopplysninger. Vi bruker informasjon som er innhentet fra informasjonskapsler og skjulte sporingsbilder for å forbedre din opplevelse og den generelle kvaliteten på våre tjenester. Vi kan også bruke informasjonskapsler og skjulte sporingsbilder for å innhente informasjon fra tredjeparter (slik som Google) for å hjelpe til med å reklamere for våre produkter og tjenester, for å analysere effektiviteten på markedsføringen vår eller denne Sidens ytelse, og for å avgjøre om du kan være interessert i andre produkter eller tjenester. Vi bruker også skjulte sporingsbilder for å kunne levere informasjonskapsler og kompilere analyser. Våre informasjonskapsler og skjulte sporingsbilder kan også komme fra tredjeparters driftsleverandører som har tillatelse til å plassere slike verktøy på vår Side.

 

Du kan avstå fra å ta imot og slette informasjonskapsler ved å justere nettleserinnstillingen din. Merk at det å si nei takk til eller slette informasjonskapsler kan påvirke din nettleseropplevelse på Siden, eller hindre deg i å bruke noen av dens tjenester, og det kan føre til at noen av innstillingene du har angitt blir slettet. For mer informasjon om hvordan du kan avvise eller slette informasjonskapsler, bør du konsultere din nettlesers eller enhets hjelpedokumentasjon. Vi tilhører reklamenettverk som kan bruke din nettleserhistorie på tvers av deltakende nettsider for å vise deg interessebasert reklame på de nettsidene. Fordi opplysninger brukt til interessebasert markedsføring også brukes for andre formål (herunder å skaffe våre produkter, analyser og å oppdage svindel), vil ikke det å velge bort interessebasert reklame stanse innhenting av opplysninger. Det betyr heller ikke at du vil slutte å motta reklamer eller se færre reklamer. Men dersom du velger det bort, vil de reklamene du mottar ikke lenger være interesse-baserte og kan være mindre relevant for dine interesser. Selskapet bruker ikke teknologi som godkjenner ikke-spor-signaler fra din nettleser. Du kan også velge bort Internettbasert reklame ved å installere en nettleserplugg fra tredjeparten dersom det er tilgjengelig. For mer informasjon om interessebasert reklame, vennligst se: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

 

Under sikringen av nettverkssikkerhet og konsekvent service til alle brukere, benytter Selskapet i tillegg programvare for å f.eks. overvåke nettverkstrafikken, identifisere uautorisert tilgang eller tilgang til ikke-offentlig informasjon, oppdage datavirus og annen programvare som kan skade Selskapets datamaskiner eller nettverk, og overvåke og finjustere ytelsen til Selskapets nettverk og denne Siden. Under slik overvåking kan disse programmene oppdage ytterligere informasjon fra din datamaskin slik som din IP-adresse, adresser fra nettverkspakker og annen teknologisk informasjon. Enhver slik informasjon brukes bare for det formal å opprettholde sikkerheten og ytelsen til Selskapets nettverk og datasystemer.

 

(6) Hvordan endringer i denne Personvernerklæringen vil bli gjort

 

Vi kan fra tid til annen endre innholdet på våre nettsider og hvordan vi bruker informasjonskapsler og følgelig vår Personvernerklæring og vår Policy for Informasjonskapsler i fremtiden. Dersom vi endrer denne Personvernerklæringen, vil vi oppdatere datoen for når Personvernerklæringen sist ble endret nedenfor. Dersom disse endringene er vesentlige, vil vi ta rimelige skritt for å gi deg beskjed om endringene.


Denne Personvernerklæringen ble sist oppdatert 9. mai 2019.

[BACK TO TOP]

THIS PRIVACY NOTICE IS FOR ALL VISITORS FROM OUTSIDE THE EUROPEAN ECONOMIC AREA. IF YOU ARE LOCATED INSIDE THE EEA, PLEASE CLICK HERE.

 

 

Mercer LLC and its affiliates (the “Company”) believe strongly in protecting the privacy of Internet users who visit our website, located at www.mercer.com (the "Site”). This Privacy Statement is intended to inform you of the ways in which this Site collects personal information, the uses to which that information will be put, and the ways in which we will protect any personal information you choose to provide us. Generally, personal information is information that can be used to identify you or your activities on the Site or information about you which you provide to us through services offered on the Site.

This Privacy Statement applies solely to data collected via the Site. There may be additional personal (and other) information that we have or collect about you or your company pursuant to other relationships which is subject to other agreements and rules. 

 

What Data Do We Collect?

 

The information collected by the Company through the Site falls into two categories: (1) information voluntarily supplied by visitors to our Site and (2) information gathered via automated means as visitors navigate through our Site.

 

Information Voluntarily Provided by You:

 

In the course of using this Site, you may choose to provide us with information to help us serve your needs. For example, you may provide us your e-mail address to request information, or you may send us your mailing address so we may send you the material you have requested. You may also choose to apply for a job at the Company and submit a job application via our careers site https://careers.mmc.com/.  Any personal information you send us will be used only for the purpose indicated on the careers site or in this Statement.

 

Information Collected by Automated Means:

 

We use various tools to enhance the Site user experience and track users of the Site, including cookies and web beacons. Cookies are small pieces of text that a website places on your computer to help remember information about your visit. Web beacons are tiny graphics with a unique identifier that are embedded invisibly on the web pages. Neither cookies nor web beacons can read data off your computer's hard drive or collect your personal information. We use information collected from cookies and web beacons to improve your experience and the overall quality of our services. We may also use cookies and web beacons to collect information from third parties (such as Google) to help advertise our products and services, to analyze the effectiveness of our marketing or the performance of this Site, and to determine whether you may be interested in other products or services. We also use web beacons to help deliver cookies and compile analytics. Our cookies and web beacons may also come from third-party service providers who have permission to place such tools on our Site.

You can refuse to accept and delete cookies by adjusting your browser setting.  Please note that refusing or deleting cookies may impact your browsing experience on the Site, or prevent you from using some of its services, and it may result in the deletion of any preferences you have set. For more information on how to reject or delete cookies, you should consult with your browser's or device’s help documentation. We belong to ad networks that may use your browsing history across participating website to show you interest-based advertisements on those websites.  Because the data used for interest-based advertising is also used for other necessary purposes (including providing our products, analytics and fraud detection), opting out of interest-based advertising does not stop that data from being collected. Nor does it mean you will stop getting ads or see fewer ads. However, if you do opt out, the ads you receive will no longer be interest-based and may be less relevant to your interests. The Company does not use technology that recognizes do-not-track signals from your browser. You can also opt out of Internet based advertising by installing a browser plugin from the third party where available. For more information about interest-based advertising, please see: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

 

In addition, in the course of ensuring network security and consistent service for all users, the Company employs software programs to do such things as monitor network traffic, identify unauthorized access or access to nonpublic information, detect computer viruses and other software that might damage the Company’s computers or the network, and monitor and fine-tune the performance of the Company network and this Site. In the course of such monitoring, these programs may detect additional information from your computer such as your IP address, addresses from network packets, and other technical information. Any such information is used only for the purpose of maintaining the security and performance of the Company’s networks and computer systems.

 

How Do We Use the Data We Collect?

 

We will use the information provided by you in order to serve your needs. This may include things such as sending you electronic or written materials or, for example, if you supply us with your telephone number, you may receive telephone contact from us in response to your request. We work with our business partners to collect information about the use of the site.  Our business partners collect information such as how often users visit the site and what pages users visited prior to visiting the site.   We use this information to maintain and improve the site.  We may partner with Google Analytics in these activities.  For information about how Google uses the information, see Terms of Service and the Google Privacy Statement. You can opt out of Google Analytics by visiting https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

We may also use the information we collect and receive as otherwise described to you at the point of collection or pursuant to your consent.

 

Who Do We Share Your Data With?

 

We will not disclose, share, sell, or otherwise use your personal information without your consent, except to the extent required by law, in accordance with your instructions, or as identified in this Privacy Statement:

 

 • Affiliates: To enable them to provide services to you and to enable them to contact you regarding additional products and services that you have expressed an interest in.
 • Agents and Service Providers: We sometimes contract with other companies and individuals to perform functions or services for us or on our behalf, such as hosting this Site, sending e-mail messages, and making phone calls. They may have access to personal information, such as addresses, needed to perform their functions, but are contractually restricted from using it for purposes other than providing services for the Company or on our behalf.
 • Business Transfers: As we continue to develop our business, we might sell or buy assets. In such transactions, user information generally is one of the transferred business assets. Also, if either the Company itself or any of the Company’s assets were acquired (including through bankruptcy proceedings), your personal information may be one of the transferred assets.
 • Legal Matters: The Company may preserve, and has the right to disclose any information about you or your use of this Site without your prior permission if the Company has a good faith belief that such action is necessary to: (a) protect and defend the rights, property, or safety of the Company or its affiliates, other users of this Site, or the public; (b) enforce the terms and conditions that apply to use of this Site; (c) respond to claims that any content violates the rights of third parties; (d) respond to claims of suspected or actual illegal activity; (e) respond to an audit or investigate a complaint or security threat; or (f) comply with applicable law, regulation, legal process, or governmental requests.


What Steps Do We Take to Protect Your Information?

 

This Site and all information that you submit through this Site is collected, stored, and processed in the United States within Company-controlled databases. We restrict access to your personal information to those employees of ours, and our affiliates, and to those service providers who need to use it to provide this Site and our products or services. We have implemented physical, administrative, and technical safeguards to protect your personal information from unauthorized access. However, as effective as our security measures are, no security system is impenetrable. We cannot guarantee the security of our systems, nor can we guarantee that information you supply will not be intercepted while being transmitted to us over the Internet.


Some Other Matters


Accessing and Correcting Your Information:

 

Keeping your information accurate and up-to-date is very important. Inaccurate or incomplete information could impact our ability to deliver relevant services to you. Please let us know about any changes that may be required to your personal information using the “contact us” feature of this website.

 

External Links:

 

This Site includes links to other sites that are operated by organizations other than the Company. If you access another organization’s website using a link provided, the other organization may collect information from you.  The Company is not responsible for the content or privacy practices of linked websites or their use.  Once you have left this Site via such a link (you can tell where you are by checking the URL in the location bar on your browser), you should refer to those websites' privacy policies, terms of use, and practices to determine how they will handle any information they collect from you.

 

Applicability of This Privacy Statement to International Users:

 

This Privacy Statement is provided in accordance with and subject to U.S. law. If you access this Site from a location outside of the United States, you agree that your use of this Site is subject to the terms of this Privacy Statement and the Terms of Use and you recognize and accept that your personal information may be transferred to and processed in the U.S. and other countries that may not be deemed to provide the same level of data protection as your home country and that may have been deemed to have inadequate data privacy laws under the laws of your jurisdiction.  See also the Privacy Statement or Policy available on other Mercer sites, such as country specific sites like mercer.xx or special purposes sites such as imercer.com, for information about privacy treatments for users of these sites.

 

Children:

 

This Site it not intended for children, and we do not knowingly collect, use, or disclose information of children under the age of thirteen (13) without the consent of their parents or legal guardians. In an instance where such information was collected, it would be purely accidental and unintentional.

 

Rights of California Residents:

 

Under California’s “Shine the Light” law, Site visitors who are California residents may request and obtain a notice once a year about the personal information the Company shared with other businesses for their own direct marketing purposes. Such a notice will include a list of the categories of personal information that was shared (if any) and the names and addresses of all third parties with which the personal information was shared (if any).  The notice will cover the preceding calendar year.  To obtain such a notice, please contact us as described below. In addition, under this law you are entitled to be advised how our Site handles “do not track” browser signals. As described above, the Company does not use technology that recognizes do-not-track signals from your browser.

 

For Company Career Candidates

 

Please read our Candidate Privacy Statement  posted on our careers websites, available at https://careers.mmc.com/.

 

Changes to Privacy Statement

 

The Privacy Statement is subject to change at any time. It was last changed on March 1, 2016 . If we make changes to this Privacy Statement, we will update the date it was last changed.  Any changes we make to this Privacy Statement become effective immediately when we post the revised Privacy Statement on this Site. We recommend that you review this Privacy Statement regularly for changes.

 

Questions or Concerns?

 

If you have any questions, concerns, or complaints about this Privacy Statement, or our privacy practices in general, they should be directed to the Company at privacycoordinator@mercer.com or by contacting the Company at:

 

Mercer LLC
1166 Avenue of Americas,
New York, New York 10036
USA

 

© 2019, MERCER LLC. ALL RIGHTS RESERVED

 

THIS PRIVACY NOTICE IS FOR ALL VISITORS FROM OUTSIDE THE EUROPEAN ECONOMIC AREA. IF YOU ARE LOCATED INSIDE THE EEA, PLEASE CLICK HERE.


Mercer LLC and its affiliates (the “Company”) believe strongly in protecting the privacy of Internet users who visit our website, located at www.mercer.com (the "Site”). This Privacy Statement is intended to inform you of the ways in which this Site collects personal information, the uses to which that information will be put, and the ways in which we will protect any personal information you choose to provide us. Generally, personal information is information that can be used to identify you or your activities on the Site or information about you which you provide to us through services offered on the Site.

This Privacy Statement applies solely to data collected via the Site. There may be additional personal (and other) information that we have or collect about you or your company pursuant to other relationships which is subject to other agreements and rules. 

 

What Data Do We Collect?

 

The information collected by the Company through the Site falls into two categories: (1) information voluntarily supplied by visitors to our Site and (2) information gathered via automated means as visitors navigate through our Site.

 

Information Voluntarily Provided by You:

 

In the course of using this Site, you may choose to provide us with information to help us serve your needs. For example, you may provide us your e-mail address to request information, or you may send us your mailing address so we may send you the material you have requested. You may also choose to apply for a job at the Company and submit a job application via our careers site https://careers.mmc.com/.  Any personal information you send us will be used only for the purpose indicated on the careers site or in this Statement.

 

Information Collected by Automated Means:

 

We use various tools to enhance the Site user experience and track users of the Site, including cookies and web beacons. Cookies are small pieces of text that a website places on your computer to help remember information about your visit. Web beacons are tiny graphics with a unique identifier that are embedded invisibly on the web pages. Neither cookies nor web beacons can read data off your computer's hard drive or collect your personal information. We use information collected from cookies and web beacons to improve your experience and the overall quality of our services. We may also use cookies and web beacons to collect information from third parties (such as Google) to help advertise our products and services, to analyze the effectiveness of our marketing or the performance of this Site, and to determine whether you may be interested in other products or services. We also use web beacons to help deliver cookies and compile analytics. Our cookies and web beacons may also come from third-party service providers who have permission to place such tools on our Site.

You can refuse to accept and delete cookies by adjusting your browser setting.  Please note that refusing or deleting cookies may impact your browsing experience on the Site, or prevent you from using some of its services, and it may result in the deletion of any preferences you have set. For more information on how to reject or delete cookies, you should consult with your browser's or device’s help documentation. We belong to ad networks that may use your browsing history across participating website to show you interest-based advertisements on those websites.  Because the data used for interest-based advertising is also used for other necessary purposes (including providing our products, analytics and fraud detection), opting out of interest-based advertising does not stop that data from being collected. Nor does it mean you will stop getting ads or see fewer ads. However, if you do opt out, the ads you receive will no longer be interest-based and may be less relevant to your interests. The Company does not use technology that recognizes do-not-track signals from your browser. You can also opt out of Internet based advertising by installing a browser plugin from the third party where available. For more information about interest-based advertising, please see: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

 

In addition, in the course of ensuring network security and consistent service for all users, the Company employs software programs to do such things as monitor network traffic, identify unauthorized access or access to nonpublic information, detect computer viruses and other software that might damage the Company’s computers or the network, and monitor and fine-tune the performance of the Company network and this Site. In the course of such monitoring, these programs may detect additional information from your computer such as your IP address, addresses from network packets, and other technical information. Any such information is used only for the purpose of maintaining the security and performance of the Company’s networks and computer systems.

 

How Do We Use the Data We Collect?

 

We will use the information provided by you in order to serve your needs. This may include things such as sending you electronic or written materials or, for example, if you supply us with your telephone number, you may receive telephone contact from us in response to your request. We work with our business partners to collect information about the use of the site.  Our business partners collect information such as how often users visit the site and what pages users visited prior to visiting the site.   We use this information to maintain and improve the site.  We may partner with Google Analytics in these activities.  For information about how Google uses the information, see Terms of Service and the Google Privacy Statement. You can opt out of Google Analytics by visiting https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

We may also use the information we collect and receive as otherwise described to you at the point of collection or pursuant to your consent.

 

Who Do We Share Your Data With?

 

We will not disclose, share, sell, or otherwise use your personal information without your consent, except to the extent required by law, in accordance with your instructions, or as identified in this Privacy Statement:

 

 • Affiliates: To enable them to provide services to you and to enable them to contact you regarding additional products and services that you have expressed an interest in.
 • Agents and Service Providers: We sometimes contract with other companies and individuals to perform functions or services for us or on our behalf, such as hosting this Site, sending e-mail messages, and making phone calls. They may have access to personal information, such as addresses, needed to perform their functions, but are contractually restricted from using it for purposes other than providing services for the Company or on our behalf.
 • Business Transfers: As we continue to develop our business, we might sell or buy assets. In such transactions, user information generally is one of the transferred business assets. Also, if either the Company itself or any of the Company’s assets were acquired (including through bankruptcy proceedings), your personal information may be one of the transferred assets.
 • Legal Matters: The Company may preserve, and has the right to disclose any information about you or your use of this Site without your prior permission if the Company has a good faith belief that such action is necessary to: (a) protect and defend the rights, property, or safety of the Company or its affiliates, other users of this Site, or the public; (b) enforce the terms and conditions that apply to use of this Site; (c) respond to claims that any content violates the rights of third parties; (d) respond to claims of suspected or actual illegal activity; (e) respond to an audit or investigate a complaint or security threat; or (f) comply with applicable law, regulation, legal process, or governmental requests.


What Steps Do We Take to Protect Your Information?

 

This Site and all information that you submit through this Site is collected, stored, and processed in the United States within Company-controlled databases. We restrict access to your personal information to those employees of ours, and our affiliates, and to those service providers who need to use it to provide this Site and our products or services. We have implemented physical, administrative, and technical safeguards to protect your personal information from unauthorized access. However, as effective as our security measures are, no security system is impenetrable. We cannot guarantee the security of our systems, nor can we guarantee that information you supply will not be intercepted while being transmitted to us over the Internet.


Some Other Matters


Accessing and Correcting Your Information:

 

Keeping your information accurate and up-to-date is very important. Inaccurate or incomplete information could impact our ability to deliver relevant services to you. Please let us know about any changes that may be required to your personal information using the “contact us” feature of this website.

 

External Links:

 

This Site includes links to other sites that are operated by organizations other than the Company. If you access another organization’s website using a link provided, the other organization may collect information from you.  The Company is not responsible for the content or privacy practices of linked websites or their use.  Once you have left this Site via such a link (you can tell where you are by checking the URL in the location bar on your browser), you should refer to those websites' privacy policies, terms of use, and practices to determine how they will handle any information they collect from you.

 

Applicability of This Privacy Statement to International Users:

 

This Privacy Statement is provided in accordance with and subject to U.S. law. If you access this Site from a location outside of the United States, you agree that your use of this Site is subject to the terms of this Privacy Statement and the Terms of Use and you recognize and accept that your personal information may be transferred to and processed in the U.S. and other countries that may not be deemed to provide the same level of data protection as your home country and that may have been deemed to have inadequate data privacy laws under the laws of your jurisdiction.  See also the Privacy Statement or Policy available on other Mercer sites, such as country specific sites like mercer.xx or special purposes sites such as imercer.com, for information about privacy treatments for users of these sites.

 

Children:

 

This Site it not intended for children, and we do not knowingly collect, use, or disclose information of children under the age of thirteen (13) without the consent of their parents or legal guardians. In an instance where such information was collected, it would be purely accidental and unintentional.

 

Rights of California Residents:

 

Under California’s “Shine the Light” law, Site visitors who are California residents may request and obtain a notice once a year about the personal information the Company shared with other businesses for their own direct marketing purposes. Such a notice will include a list of the categories of personal information that was shared (if any) and the names and addresses of all third parties with which the personal information was shared (if any).  The notice will cover the preceding calendar year.  To obtain such a notice, please contact us as described below. In addition, under this law you are entitled to be advised how our Site handles “do not track” browser signals. As described above, the Company does not use technology that recognizes do-not-track signals from your browser.

 

For Company Career Candidates

 

Please read our Candidate Privacy Statement  posted on our careers websites, available at https://careers.mmc.com/.

 

Changes to Privacy Statement

 

The Privacy Statement is subject to change at any time. It was last changed on March 1, 2016 . If we make changes to this Privacy Statement, we will update the date it was last changed.  Any changes we make to this Privacy Statement become effective immediately when we post the revised Privacy Statement on this Site. We recommend that you review this Privacy Statement regularly for changes.

 

Questions or Concerns?

 

If you have any questions, concerns, or complaints about this Privacy Statement, or our privacy practices in general, they should be directed to the Company at privacycoordinator@mercer.com or by contacting the Company at:

 

Mercer LLC
1166 Avenue of Americas,
New York, New York 10036
USA

 

© 2019, MERCER LLC. ALL RIGHTS RESERVED